نمایش روباتهای موتومن موجود در شرکت

فیلم حضور ربات موتومن از شرکت مهندسی توان محور در نمایشگاه بین المللی

 


نمایش روباتهای موتومن موجود در انبار شرکت مهندسی توان محور

 


نمایش دیگری از روباتهای موتومن موجود در انبار شرکت مهندسی توان محور