تمامی ربات ها و دستگاه های صنعتی برای کنترل و هدایتشان نیاز به کیپد یا صفحه کلید دارند. شرکت توان محور براساس نیاز دستگاه در ابعاد مختلف در بازار ارائه میشوند. ماژول کیپد از دوقسمت تشکیل شده است. قسمت بالشتک ژلاتینی و قسمت بدنه گرد و طلایی برای انتقال عملکرد به پردازشگر و یک LCD کاراکتری برای نمایش کلید فشرده شده ، از قسمت های یک کیپد می باشد.

ماژول کیپد از دوقسمت تشکیل شده است. قسمت بالشتک ژلاتینی و قسمت بدنه گرد و طلایی برای انتقال عملکرد به پردازشگر و یک LCD کاراکتری برای نمایش کلید فشرده شده ، از قسمت های یک کیپد می باشد.کیپد برای وارد کردن متن ، کاراکتر یا دستور به دستگاه استفاده میشود که دارای حرف یا اعداد حکاکی روی آنها میباشد.ساختمان داخلی کیپد ها ماتریسی و خطی میباشد یعنی کلید ها بصورت دو دویی به صورت موازی بهم راه دارند.برندهای و مدلهای مختلفی از کیپدها در بازار موجود می باشند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

هر کدام از کلیدهای کی‌پد مانند یک سوئیچ عمل کرده و از این طریق امکان تشخیص کلید فشرده شده توسط آردوینو ممکن می‌شود. در کی‌پد از یک تکنیک ساده و جالب استفاده شده است. هر کدام از کلیدها یک سوئیچ هستند که در حالت عادی قطع‌اند. یک سر هر سوئیچ در هر سطر به هم وصل است. سر دیگر سوئیچ به کلیدهای هر ستون وصل شده است. بنابراین در یک کی‌پد ٤×٤، ٤ گره برای سطرها، ٤ گره برای ستون‌ها و مجموعا ٨ گره در کی‌پد وجود دارد. این هشت گره به ٨ سیم وصل شده و از ماژول خارج شده است. اگر هر کدام از کلیدها فشرده شود، بین یک سطر و یک ستون اتصال برقرار می‌شود.

کیپد ماتریسی

آردوینو برای خواندن کلید فشرده شده، ابتدا تمام ستون‌ها را High و تمام سطرها را Low می‌کند. پس از فشردن یک کلید، ستون مربوطه Low می‌شود (چون به یک سطر اتصال پیدا می‌کند) پس ستون کلید مشخص می‌شود. سپس آردوینو ستون‌ها را Low کرده و تمام سطرها را یکی یکی High می‌کند؛ سطر کلیدی که فشرده شده High خواهد شد و در نتیجه سطر و ستون کلید مورد نظر مشخص می‌شود.

مدار داخلی کی‌پد

راه‌اندازی کی‌پد فلت

راه‌اندازی کی‌پد فلت ساده است. کافی است که خروجی‌های آن (در اینجا ٨ تا) را به پین‌های آردوینو وصل کنید. چیدمان و ترتیب سیم‌های کی‌پد معمولا به صورت پشت سر هم (چهار سیم اول سطرها و چهار سیم دوم ستون‌ها) است. برای استفاده از کی‌پد بهتر است از کتابخانه Keypad استفاده کنید. اگر این کتابخانه در نرم‌افزار نصب نیست، آن را اضافه کنید.

سیم‌های کی‌پد را به پین‌های ٢ تا ٩ دیجیتال آردوینو وصل کنید. برنامه زیر را در آردوینو بارگذاری کنید. کلیدهای مختلف کی‌پد را امتحان کرده و نتیجه را در سریال مانیتور ببینید. در صورتی که نتیجه درست نیست، تعریف پین‌ها یا کلیدها را تغییر داده و دوباره امتحان کنید.

/*
SanatBazar
Arduino Tutorial Series
Author: Davood Dorostkar
Website: www.sanatbazar.com

*/

#include <Keypad.h>
#define rowNumbers 4
#define columnNumbers 4
byte rowPins[rowNumbers] = {2, 3, 4, 5};
byte colPins[columnNumbers] = {6, 7, 8, 9};

char keys[rowNumbers][columnNumbers] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rowNumbers, columnNumbers);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 char pressedKey = keypad.getKey();
 if (pressedKey)
  Serial.println(pressedKey);
}

در این برنامه ابتدا شماره پین‌های کی‌پد و سپس کاراکتر معادل هر کلید تعریف شده است:

byte rowPins[rowNumbers] = {2, 3, 4, 5};
byte colPins[columnNumbers] = {6, 7, 8, 9};

char keys[rowNumbers][columnNumbers] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}};

پس از آن کی‌پد تعریف می‌شود. در تعریف کی‌پد باید کاراکترها، پین‌های سطرها و ستون‌ها و تعداد سطرها و ستون‌ها آورده شود:

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, rowNumbers, columnNumbers)

در نهایت با استفاده از دستور ()getKey کلید فشرده شده خوانده می‌شود و در سریال مانیتور نمایش داده می‌شود:

void loop()
{
 char pressedKey = keypad.getKey();
 if (pressedKey)
  Serial.println(pressedKey);
}
کی پد 3در3
کیپد
کی پد ماتریسی
کی پد

محصولات